De survivalbaan

Oan de sydkant fan de iisbaan fynst de prachtige Survival-hindernisbaan, mei mooglik makke troch Robbie Terpstra. Op moandeitejûn fan 19:30 oant 20:30 oere kinst hjir meidwaan oan organisearre trainingen. As lid fan de IJsclub & Buitensport Workum kinst dêrneist op elk oar momint rekreatyf traine.

Trainingsgroep
Yn oktober 2023 is der in frijbliuwende en fergeze trainingsgroep oprjochte. De training begjint altyd mei in warming-up fan 15 oant 20 minuten, wêrby’t omtinken is foar draaftechnyk, krêft en kondysje. Dêrnei giest de hindernisbaan op, wêrby’t de iene kear de fokus leit op technyk en de oare kear foaral op wille. It haaddoel fan de trainingsgroep is om tegearre mei wille te sporten op eigen nivo.

De Trainer
De trainingen wurde fersoarge troch Yldau Reitsma. Sy kaam fia Survivalvereniging Swingover Sneek yn oanrekking mei de survivalsport en wennet sûnt 2022 yn Warkum. Doe’t se seach dat hjir in survivalbaan stiet, hat se in trainingsgroep opset. Yldau docht sels ek mei oan de trainingen en is dêrmei net de standert trainer.

Meidwaan
Om mei te dwaan hoechst dy net oan te melden. De trainingen binne frijbliuwend en fergees foar leden fan de IJsclub & Buitensport Workum. It is handich om fiif minuten foar oanfang oanwêzich te wêzen.

Klean
It waar bepaalt de kleankar. Hjir binne in pear tips:

  • Draach sportive skuon mei in grouwe soal en lange sokken, in lange hurdrinbroek of nylon legging, en in termoshirt mei lange of koarte mouwen mei dêroer in t-shirt.
  • Soargje dat alle klean goed oanslút op ‘e hûd en drûgjend binne om ôfkuolling foar te kommen. Yn ‘e hjerst en winter kin in mûtse noflik wêze.
  • Neist it fêsthâlden fan de waarmte biedt klean ek beskerming foar skea oan de hûd.

Mear ynformaasje en kontakt
Foar de lêste updates kinne je terjochte op de Facebook-pagina en op de Instagram-pagina van de survivalbaan Workum. Dêrneist kinst dy oanmelde foar de WhatsApp-groep fan de trainingsgroep foar last-minute updates fia de oanmeldlink: https://chat.whatsapp.com/KhzW7fcyRwjJu04uCdFrOU.

Kontaktpersoanen Survivalbaan Workum
Yldau Reitsma
Robbie Terpstra

Kom del en besykje de Survivalbaan Workum!