Frijwilligers

Sûnder frijwilligers gjin feriening! Der is altyd ferlet fan minsken dy ‘t helpe wolle mei opbouwen, skjinmeitsjen, it ferkear regelje by eveneminten en gean sa mar troch. Wolsto graach dyn stientsje bydrage? Mail mei info@ijbworkum.nl.