Kontakt

Foar mear ynformaasje mailst mei info@ijbworkum.nl

IJsclub & Buitensport Workum:
Sander Bouma
Theunis Wouda
Paulus Folmer
Heidi Wesselius
Gatske Folkertsma
Ine-Trees de Vries
Hieke Rienstra
Johan de Jong
Robbie Terpstra
Anne Hein Gietema

Site: Roelof Fopma
Logo: Johan Bouwhuis
Foto’s: Jeroen Zandstra, Jenny Bouma, Wiep Visser