Crossduathlon

Update oer Crossduathlon 9 maart!
Lykas yn eins hiel it lân is it parkoers yn Warkum ek wiet, wieter, wiet. Folle wieter as oare jierren. Nei yngeande parkoersynynspeksje hawwe wy spitigernôch beslute moatten dat it op dit stuit net ferantwurde is om de Crossduathlon op sneon 9 maart te organisearjen. It terrein, útsein it strân, soe yn in grutte modderpoel feroarje wat oant fier yn ‘e simmer sichtber bliuwt… Wy organisearje dit evenemint yn goed oerlis mei de ferskate terreineigeners en wolle dat ek noch jierren dwaan bliuwe. Het goede nijs is dat wy mei sneon 12 oktober in nije datum bepaald hawwe om de crossduathlon te organisearjen, wêrby’t wy ek gedachtes hawwe om in kombinaasje fan de ynskriuwingen te sykjen mei de Triathlon Workum (1/9) en de Strontraceloop (26/10 of 2/11 n.n.t.b.), mar dêroer folget letter mear ynfo. Wy ferwachtsje dan yn alle gefallen dat it wat drûger is ;-). Hâld dizze website yn ‘e gaten foar neiere ynfo datoangeande. De ynskriuwingen fan dejingen dy ‘t har ynskreaun hawwe, bliuwe dêrmei stean, mar mochtst op 12 oktober behindere wêze, kinst fansels altyd dyn ynskriuwjild weromkrije. Dit kin troch te mailen nei triathlonworkum@gmail.com.

De Crossduathlon Workum, in prachtich sportyf evenemint dat alle jierren yn maart plakfynt op en om it Warkumer strân. De crossduatlon bestiet út 5 km hurdrinne, 16 km op de mountainbike/gravelbike en ôfslutend wer 2,5 km hurdrinne. Sawol it draven as it fytsen giet oer ûnferhurde terrein, wat it swier, útdaagjend én ekstra leuk makket! It hurdrinparkoers giet foar in part oer it terrein fan it Soal Beach Resort en foar in part oer it strân. It fytsparkoers giet oer gers, troch boskjes, oer it strân, troch de dunen en net te ferjitten om de ferneamde boatestalling.

De Crossduathlon Workum is foar jong en âld en foar elk nivo. Wy sjogge graach dat in soad ferskillende dielnimmers meidogge en wille hawwe oan it hurdrinnen en fytsen yn ús moaie omjouwing.

Rûte
Oersjoch rûte:
2x draafûntsje tsjin de klok yn 2.5 km = 5 km
4x fytsrûntsje mei de klok mei 4 km = 16 km
1x draafûntsje tsjin de klok yn 2.5 km

Yn ûndersteande pdf binne de rûte en de wikselzone te finen:
wisselzone 2023.pdf
situatie 2023.pdf

Oanmelde
In link foar it opjaan sil op dizze webside pleatst wurde in pear moannen foarôfgeand oan de earstfolgjende edysje.

Kontakt
Foar aktuele saken en foto’s sjochst op de Facebook-pagina van triathlon & duathlon Workum.

Organisaasje Crossduathlon Workum
Theunis Wouda
Paulus Folmer
Sytze Terwisscha van Scheltinga
Robbert Boele