Djippe Droege Dolte Sup- & Kanotocht

Doch mei oan De Djippe Droge Dolte Sup- & Kanotocht!
Hasto noch in supboard of kano yn ‘e skuorre te lizzen en wolst dy einlings wer ris brûke? Gryp dan dyn kâns en doch mei oan de Djippe Drûge Dolte Sup-& Kanotocht! Dit gesellige evenemint fan 4,5 km is perfekt foar jong en âld. Gjin eigen sup? Gjin probleem, wy regelje ien foar dy!

Wêr en wannear?
Yn it prachtige Warkum fansels! Op 6 july sammelje wy om 19:15 oere by Hotel Warkum. Hjir krigest in stimpelkaart oan in keykoard, en dan sille wy mei-inoar suppend nei de start, it earste brechje fan de 11 dy ‘t wy ûnderweis tsjinkomme. Om 20:00 oere begjint de tocht offisjeel, mei de suppers foarop, folge troch de kano’s.

De tocht
De rûte fan 4,5 km liedt ús lâns prachtige wetterdiken, wêrby’tst ûnderweis fiif stimpels sammelje moatst om dyn kaart fol te krijen. Om 22:00 oere hinne berikke wy de finish by De Harmonie. Nei it lêste stimpel wachtet ús in gesellige afterparty by it kampfjoer, mei muzyk, drankjes en hearlik iten. Cor van Fiskhûs op ‘e merk fersoarget hearlike fisk en patat, en by de finish traktearret Loev dy op in hearlike proteïne shake foar de spieren.

Prizen en wille
Neist in ûnferjitlike tocht makkest ek kâns op prachtige prizen! Wat dy prizen krekt binne, hâlde we noch even geheim. Spannend, net? De prizen wurde ferlotte oan de dielnimmers. Want it is gjin wedstriid mar in pleziertocht.

Oanmelde
Meld dy gau oan fia dizze side. De kosten binne €5,- ast mei dyn eigen sup of kano meidochst, en €10,- as wy in sup foar dy regelje. Solo dielnimme kin fan 12 jier ôf mei in A- en B-swimdiploma. Bern ûnder de 12 jier kinne ek meidwaan, tegearre mei in âlder/fersoarger dy’t âlder is as 18 jier en beide mei in A- en B-swimdiploma. Bern ûnder de 12 jier drage in eigen swimfest.

Support ús dielnimmers
Wennest oan de rûte fan de tocht en dochst net mei? We soene it superleuk fine ast dyn tún fersierst mei ljochtsjes, flachjes en oare feestlike dekoraasje! Fansels is it ek fantastysk ast de dielnimmers oanmoedigje wylst se foarby peddelje. Dyn support makket dizze jûn noch spesjaler! Mis dizze unike kâns net om mei oaren te genietsjen fan in sportive en gesellige jûn! We sjogge út nei dyn komst!

De Djippe Droege Dolte Sup- & Kanotocht wurdt organisearre yn gearwurking mei:
IJsclub & Buitensport Workum
El Cafetin
Kreas by Nelly
Yldau Ontwerpen
Loev
Fiskhûs op ‘e merk
Hotel Workum.