Loopgroep Workum

Om de iisbaan leit in ferhurde 500-meter baan, dêr’t alle tongersdeitejûns in draaftraining fersoarge wurdt. De Loopgroep Workum bestiet sûnt 1 jannewaris 2013 en telt op it stuit 30 leden. De trainingsjûn is op tongersdei fan 19:15 oant 20:30 oere, yn de winterperioade (nei de hjerstfakânsje oant de maaiefakânsje) is dat fan 19.00 oant 20.15. De training wurdt fersoarge troch Jitske Cats.

Ast lid bist fan Iisklup & Buitensport Workum dan kinst neist de trainingen ek selsstannich gebrûk meitsje fan de baan. De baan is altyd iepen, en yn de tsjustere moannen op tiisdei, woansdei en tongersdei fan 18:45 oant 21:15 oere ferljochte. De loopgroep traint altyd op de ferhurde 500-meterbaan dy’t om de iisbaan hinne leit.

Der wurde in tal sneintemoarnen jiers bosktrainingen fersoarge ûnder lieding fan Jitske. Dizze trainingen wurde organisearre troch Loopgroep Workum.

Yn de maitiid fan 2020 is Jitske úteinset mei in rige fan atletyktrainingen foar de jeugd, mei oant no ta alle simmers en winters in seizoen jeugdatletyk. De trainingen binne op tongersdei fan 18.00-19.00 oere op de baan. Yn it winterseizoen is de training fan 17.30 oant 18.30 oere yn de seal fan sporthal De Rolpeal.
De folwoeksen groep traint ek yn de fakânsjes, de jeugd is dan frij.

Foto’s
Foar foto’s fan de loopgroep sjochst op de Facebook-pagina fan Loopgroep Workum.

Oanmelde
Foar €65,- bist in hiel kalinderjier lid fan de Loopgroep Workum. Asto noch net lid bist fan IJsclub & Buitensport Workum dan wurdst dêr ek automatysk lid fan (€10,- it jier). Do en oaren út dyn gesin kinne dêrmei fergees sporte op it iisbaanterrein. It is mooglik om earst twa proeftrainingen mei te dwaan, wês wolkom!
Meld dy oan foar de Loopgroep Workum mei ûndersteand formulier.

Kontakt
Wolst earst mear witte? Mail dan mei loopgroepworkum2013@hotmail.com. Foar aktuele saken en foto’s sjochst op de Facebook-pagina fan Loopgroep Workum.

Kontaktpersoanen Loopgroep Workum
Henriët Bremer
Mirjam Feenstra
Heidi Wesselius