It iisbaanterrein

Op de Aldedyk yn Warkum leit in prachtich iisbaanterrein, dêr’t winterdeis hearlik riden wurde kin. Om de baan hinne leit in ferhurde hurdrinbaan. Dêrneist is der op it iisbaanterrein in fuotbalkoai, skatebaan, mountainbiketrail en survivalbaan. Genôch mooglikheden om it hiele jier troch lekker bûten sporte te kinnen!