Triatlon

Dit jier wie de tsiende edysje fan de 1/8 Triathlon van Workum. In ekstra feestlike edysje dus!
Yn 2024 sil de 1/8 triatlon wêze op 1 septimber.

Kidstriathlon & Trage Triathlon
Om de feestedysje krêft by te setten wie der dit jier ek in Kidstriathlon op freed 16 juny foar de basisskoallen fan Warkum, en in Trage Triathlon dy’t yndividueel en yn eigen tiid dien wurde koe. In prachtich famylje-útstapke of team building! De Trage Triathlon begûn op sneon 17 juny en koe op alle dagen yn de simmer dien wurde. De rûtes en mear ynformaasje wiene te krijen by Sportcentrum Rolpeal (start/finish = stimpel swimme), Het Boekhuis (start/finish = stimpel fytse) en El Cafetin (start/finish = stimpel drave/kuierje ).

Oefenje
De 1/8e Triathlon Workum is in moaie sportive útdaging, hielendal foar dejingen dy’t ris yn de kunde komme wolle mei dizze prachtige sport! De sportklups yn Warkum biede faak ek in Triatlontraining oan of ûnderdiel dêrfan. De swimferiening jout spesjale borstcrawltraining en ek bist fan herte wolkom om mei te trainen mei de Loopgroep en/of Wielerferiening.

Yn it foar is in parkoersferkenning en in mienskiplike training. Op dizze ferkenningsronde kinst op dyn gemak it parkoers ferkenne yn groepsferbân en fragen stelle oan de organisaasje.

Rûte
De rûte fan de 1/8 Triatlon (wedstriid) begjint midden yn Warkum yn de Dolte, dêr’t we mei-inoar hinne rinne fan de wikselsône ôf op de Stedspôle. We swimme 500 meter nei de Stedspôle, dêr’t wy de fyts pakke foar in moaie rûte troch it Fryske lânskip fan 20 km, lâns de seedyk rjochting Makkum, en dêrnei slingerjend troch de greiden rjochting Warkum werom. Wêrnei’tst it lêste ûnderdiel dochst, 5 km hurdrinne op in moai ôfwikseljend parkoers om te finishen yn it sintrum ûnder lûd oanmoedigjen fan taskôgers, famylje en freonen.

Oanmelde
Yn de rin fan 2024 sil op dizze website in link online komme dêr’tst dy mei opjaan kinst foar de triathlon fan 1 septimber 2024.

Kontakt
Wolst mear witte? Nim kontakt op mei triathlonworkum@gmail.com.
Foar aktuele saken en foto’s sjochst op de Facebook-pagina van Triathlon Workum.

Organisaasje Triathlon Workum
Theunis Wouda
Paulus Folmer
Dieuwke Visser
Irene de jong
Barry Lammers
Willem van der Staaij
Edwin Wielinga