Triatlon

Yn 2024 sil de 1/8 triatlon wêze op 1 septimber. Jou dy hjir op: https://mylaps-registrations.com/triathlonworkum2024.

Bliuw lekker fit yn de simmer foar de triatlon en crossduathlon fan Warkum
It is hast simmerfakânsje en dan lizze in soad sporten stil. Wolst dochs lekker yn beweging bliuwe, dan is it wol lekker om in doel foar eagen te hawwen. En dy is der! Oan de ein fan de simmer is op snein 1 septimber de triatlon fan Warkum. Mei 500 meter swimme, 21 km fytse en 5 km drave is dit foar in soad minsken in tagonklik sportevenemint. Swimme kin de hiele simmer noch yn it swimbad en foar de ûnderfining is it ek gjin lúkse om ris yn it bûtenwetter te swimmen. Soargje dan wol datst net allinnich bist. Fytse en drave is mei moai waar hearlik. Klinke de ôfstannen dochs noch fier, besykje dan ris in ûnderdiel earst hiel rêstich, dat kin yn de foarm fan de trage triatlon. Fynst net alle trije ûnderdielen leuk, dan is der dit jier ek de mooglikheid om yn trio’s diel te nimmen. Dan kin elk syn/har favorite ûnderdiel dwaan. Is traine foar ien evenemint net genôch? Net treure, want de crossduathlon fan Warkum is dit jier op sneon 12 oktober. By dizze duathlon ûntbrekt it swimûnderdiel en is it fytsen (MTB) en it hurdrinnen op ûnferhurde terrein, dus dreger as de triatlon. Mar dus ek in langere oanrin om noch te trainen. Ek by de crossduathlon is der de mooglik om te kiezen foar dyn favorite ûnderdiel, troch as duo mei te dwaan. Der is in draafgroep en in hurdfytsferiening yn Warkum, dus dit biedt in soad potinsjele duo’s. Ynskriuwe foar sawol de triatlon as de crossduathlon kin fia de oanmeldside. Ast foar beide ynskriuwst krigest ek noch in aardige koarting. Neist dat der fan beide eveneminten in mienskiplik klassemint byholden wurdt, hast ek fuort twa hiele leuke doelen om foar te trainen!

Oefenje
De 1/8e Triathlon Workum is in moaie sportive útdaging, hielendal foar minsken dy’t ris yn de kunde komme wolle mei dizze prachtige sport! De sportklups yn Warkum biede faak ek in Triatlontraining oan of ûnderdiel dêrfan. De swimferiening jout spesjale borstcrawltraining en ek bist fan herte wolkom om mei te trainen mei de Loopgroep en/of Wielerferiening.

Yn it foar is in parkoersferkenning en in mienskiplike training. Op dizze ferkenningsronde kinst op dyn gemak it parkoers ferkenne yn groepsferbân en fragen stelle oan de organisaasje.

Súdwest-Fryslân Cup
Spitigernôch is der dit jier gjin Súdwest-Fryslân Cup, om’t Wytmarsum besletten hat om yn 2024 gjin triatlon te organisearjen. Takom jier komme sy mei in alternatyf, nei alle gedachten in run-bike-run en dan sille we besjen oft der ek in bredere kompetysje mooglik is. Mar dêroer letter mear. As ienmalich alternatyf en as promoasje fan de crossduathlon dy’t dit jier op 12 oktober hâlden wurdt yn plak fan maart, is der dit jier in Tri-Cross-Workum-cup. Neist de koarting wannear’tst foar beide ynskriuwe silst, wurdt der ek in klassemint byhâlden en binne der prizen te fertsjinjen. Boppedat wurdt der in priis ferlotte ûnder alle komby-dielnimmers en krijt elke komby-dielnimmer in aardige attinsje. Foar 2025 hoopje we wer in gruttere cup op te setten.

Oanmelde
Op de oanmeldside fynst mear ynformaasje en kinst dy lyk opjaan foar de triatlon fan 1 septimber 2024.

Kontakt
Wolst mear witte? Nim kontakt op mei triathlonworkum@gmail.com.
Foar aktuele saken en foto’s sjochst op de Facebook-pagina van Triathlon Workum.

Organisaasje Triathlon Workum
Theunis Wouda
Paulus Folmer
Dieuwke Visser
Irene de jong
Barry Lammers
Willem van der Staaij
Edwin Wielinga