Timmerdoarp

Alle jierren meitsje sa’n 80 bern út groep 5, 6 en 7 fan de basisskoallen út Warkum de meast prachtige bouwurken yn it Timmerdorp Workum. Der wurdt wat ôfseage en timmere, skildere en knutsele! En dat is net it iennige… Neist it bouwen wurdt der survivald en is der jierliks in wikseljende aktiviteit. Tegearre mei freontsjes, freondintsjes en âlden in echt huttedoarp delsette, dat is nochris in moaie ôfsluting fan de simmerfakânsje!

Timmerdorp Workum is altyd op woansdei, tongersdei en freed yn de lêste wike fan de skoalfakânsje. De lokaasje is de greide efter de pleats Op de Hoek van de Stal op ‘t Súd 154.

Foto’s
Foar foto’s fan de ôfrûne edysjes sjochst op de Facebook-pagina fan Timmerdorp Workum of op workum.nl.

Timmerdoarp 2024
Ek yn de simmerfakânsje fan 2024 sil der wer timmere wurde. Timmerdorp Workum 2024 is dit jier fan woansdei 28 o/m freed 20 augustus. Sitsto yn it skoaljier 2023/2024 yn groep 5, 6 of 7? En wennest yn Warkum of Ferwâlde? Jou dy dan op!

Oanmelde
Wat leuk datst dy oanmelde wolst foar Timmerdoarp 2024. Troch te klikken op Winkelen – IJsclub & Buitensport Workum (ijbworkum.nl) kinst dy ynskriuwe en lyk betelje. Skriuw elk bern apart yn en folje de gegevens foar dat bern yn. Wy freegje dy ek de beskikberens fan de âlder/fersoarger op te jaan foar de begelieding. Fansels is it ek wer mooglik om oan te jaan mei wa’tst yn de groep wolst. Yn it ynfolfjild joust dan oan wat de groepsnamme is (as jim dy ôfpraat hawwe) of mei watfoar bern ast ôfpraat hast om in groep te foarmjen.

Oanmelde kin fan moandei 27 maaie o/m freed 7 juny en kostet €20,-.

Hast fragen hjiroer? Stjoer dan in mailtsje oan workumtimmerdorp@gmail.com.

Kontakt
Foar aktuele saken en foto’s sjochst op de Facebook-pagina fan Timmerdorp Workum.

Organisaasje Timmerdorp Workum
Jacob & Trudi van der Valk
Ine-Trees de Vries
José de Bruin
Nienke Visser