Timmerdoarp

Alle jierren meitsje sa’n 80 bern út groep 5, 6 en 7 fan de basisskoallen út Warkum de meast prachtige bouwurken yn it Timmerdorp Workum. Der wurdt wat ôfseage en timmere, skildere en knutsele! En dat is net it iennige… Neist it bouwen wurdt der survivald en is der jierliks in wikseljende aktiviteit. Tegearre mei freontsjes, freondintsjes en âlden in echt huttedoarp delsette, dat is nochris in moaie ôfsluting fan de simmerfakânsje!

Timmerdorp Workum is altyd op woansdei, tongersdei en freed yn de lêste wike fan de skoalfakânsje. De lokaasje is de greide efter de pleats Op de Hoek van de Stal op ‘t Súd 154.

Foto’s
Foar foto’s fan de ôfrûne edysjes sjochst op de Facebook-pagina fan Timmerdorp Workum of op workum.nl.

Oanmelde
Oanmelde kin per groep of yndividueel. Ynleverje en betelje graach op de oanmeldmiddei op freed 2 juny tusken 14.00 en 16.00 oere, by Op de Hoek van de Stal (Súd 154 ). Of uterlik freed 9 juny mei oanmeldformulier en betelling yn in tichte slúf, ek by Op de Hoek van de Stal.

Kontakt
Foar aktuele saken en foto’s sjochst op de Facebook-pagina fan Timmerdorp Workum.

Organisaasje Timmerdorp Workum
Jacob & Trudi van der Valk
Ine-Trees de Vries
José de Bruin