Foto’s

10e edysje 2023: Workum.nl (Jenny Bouma)

9e edysje 2022: Workum.nl (Jenny Bouma)

8e edysje 2021: Workum.nl (Jenny Bouma) / Workum.nl (Wiep Visser) / Evert Woutersen
Thústriathlon: ‘Multi Sport Challenge’ 

7e edysje 2020: Wiep Visser / Djurre & Janke vd Schaaf / Jenny Bouma

6e edysje 2019: Jenny Bouma / Wiep Visser
Kidstriathlon: Jenny Bouma / Wiep Visser

5e edysje 2018: Jenny Bouma / Wolfgang Lange / Wiep Visser

4e edysje 2017: Jenny Bouma / Ton Postma / Wiep Visser / Henk Gorter 

3e edysje 2016: Wiep Visser / Jenny Bouma / Ton Postma / Coert Winkel

2e edysje 2015: Keimpe Bekkema / Foto’s Triathlon Workum Finish 2015

1e edysje 2014: Keimpe Bekkema / Jenny Bouma / Anton Schuurman / Coert Winkel