Strontraceloop

De Strontraceloop wurdt altyd holden op in sneon om de hjerstfakânsje hinne. De loop is neamd nei de jierlikse Strontrace (beurtvaart en strontrace) dy ‘t hâlden wurdt yn de hjerstfakânsje en op moandeis begjint. Dit is in wedstriid fan skippen dy’t fan Warkum nei Warmond farre en wer werom. 

Algemiene ynformaasje
Datum: 26 oktober 2024
Parkearje: Soal Beach Resort (Earder camping It Soal, Suderseeleane 32, 8711 GX Warkum ).
Dûs- en klaaigelegenheid: flakby Strânpaviljoen ’t Oude Strandhuys op de camping.
Ynskriuwe: fan 12.30 oere ôf oant 13.45 oere yn it Strânpaviljoen ’t Oude Strandhuys
Ynskriuwkosten: €5,-.
Starttiid: 14:00 oere.

Priisútrikking en ferlotting: nei’t alle dielnimmers binnen binne om likernôch 15.30 oere. Foar alle ôfstannen is der foar de nûmers 1 in priis, sawol by de manlju as by de froulju. Foar de earste Warkumer en Warkumse is der de wikselbeker.

Rûte
De rûte fan de 15 km rint troch it prachtige natuergebiet de Warkumerwaard. Dit is in natuergebiet fan ‘It Fryske Gea‘. De 7,2 km draaft it earste part tegearre mei de 15 km.

De rûte start by it strânpaviljoen ‘t Oude Strandhuys op Soal Beach Resort. Fia it strân giet de rûte oer de simmerdyk dêr’t in part (1 km) oer de Warkumerbûtenwaard draafd wurdt rjochting Gaast en fia de seedyk werom nei Warkum. De finish is by it strânpaviljoen ‘t Oude Strandhuys.

De oare rûte giet earst gelyk mei de 15 km, by de Slinkewei giest de polder yn en draafst fia de seedyk wer werom rjochting de camping.

Alle dielnimmers ûntfange by de finish de gebrûklike pûde stront fan Culterra.
Foar de jeugd is der ek altyd in aparte rûte.

Utslaggen
Uitslagen Strontraceloop 2023
Utslaggen Strontraceloop 2022

Foto’s
Editie 2023 (Ilse & Anna Blok, Workum.nl)
Editie 2022 (Jenny Bouma, Workum.nl)

Oanmelde
Ynskriuwe: fan 12.30 oere ôf oant 13.45 oere yn it Strânpaviljoen ’t Oude Strandhuys.
Inschriuwkosten: €5,-.
Starttiid: 14:00 oere.

Kontakt
Wolst mear witte?
Nim kontakt op mei loopgroepworkum2013@hotmail.com
Foar aktuele saken en foto’s sjochst op de Facebook-pagina fan Loopgroep Workum

Organisaasje Strontraceloop
Mathilda Rijpma
Pieter Westra
Paulus Folmer
Theunis Wouda
Marten Sjoerds
Saco Bootsma